اتم

فناوری نانو چیست؟ شیشه های رنگی در خانه های سنتی شیراز شهر دانش ایوان کسری
علم
کسری نخعی

فناوری نانو چیست؟

فناوری نانو چیست؟ فناوری نانو، مهندسی،فناوری و علمی است که در مقیاس نانو انجام می شود که حدود 1 تا 100 نانومتر است. علم نانو

مشاهده
دوره های شهر دانش