انرژی نو

زیست گاز چیست یا بیو گاز چیست؟ شهر دانش ایوان کسری
علم
کسری نخعی

زیست گاز چیست ؟

زیست گاز یا بیوگاز(Biogas) نوعی از سوخت زیستی است که به طور طبیعی از تجزیه زباله های آلی تولید می شود. هنگامی که مواد آلی،

مشاهده
دوره های شهر دانش