انرژی نو

زیست گاز چیست یا بیو گاز چیست؟ شهر دانش ایوان کسری
علم
کسری نخعی

زیست گاز چیست ؟

زیست گاز یا بیوگاز(Biogas) نوعی از سوخت زیستی است که به طور طبیعی از تجزیه زباله های آلی تولید می شود. هنگامی که مواد آلی،

مشاهده
دوره های شهر دانش
fa Persian
X