نور

قانون بازتاب نور چیست؟ دو بچه در آینه با پرتو نوری که به آنان در آینه می تابد. شهر دانش ایوان کسری
علم
کسری نخعی

قانون بازتاب نور چیست ؟

بازتاب نور زمانی اتفاق می‌افتد که پرتوی نور از سطحی بازتاب می‌شود و جهت آن را تغییر می‌دهد. از تعریف دقیق «قانون بازتاب نور» گرفته

مشاهده
دوره های شهر دانش