کامپیوتر

کامپیوتر کوانتومی چیست؟ شهر دانش ایوان کسری
علم
کسری نخعی

کامپیوتر کوانتومی چیست؟

یک کامپیوتر کوانتومی برخی از پدیده های تقریباً عرفانی مکانیک کوانتومی را مهار می کند تا جهش های عظیمی را در قدرت پردازش به جلو

مشاهده
دوره های شهر دانش